Oferta


 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług [ VAT-7 ]
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz Narodowy Bank Polski
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej uzgadnianie, sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [ CIT-8]
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady nadzorczej, właścicieli, jednostek powiązanych, w tym również zagranicznych
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki.

W trakcie naszej pracy zwracamy uwagę na szczegółową analizę dokumentów, w przypadku zaistnienia nieprawidłowości lub zmian w przepisach podatkowych przekazujemy odpowiednie informacje osobie wskazanej przez Klienta.

 
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych, deklaracji ubezpieczeniowych oraz deklaracji podatku od towarów i usług [ VAT-7 ]
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej
 
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez
  pracodawcę oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie
  elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego:
  • zestawienia dotyczącego przesłanych składkach na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  • rocznych kartotek wszystkich pracowników w postaci wydruków komputerowych,
  • informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11 ]
 • księgowość płacowa
 • kalkulacja wynagrodzeń
 • prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
 
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 

Realizujemy pełną obsługę księgowo – prawną.

 

Sporządzamy wszelkiego typu sprawozdania i raporty finansowe, zgodnie z państwa oczekiwaniami, opierając się na wzorach przedstawionych przez Klienta bądź też przedstawiając własne propozycje raportów.

 

Rozumiany jest jako narzędzie umożliwiające podejmowanie trafniejszych decyzji biznesowych. Ułatwia on określenie optymalnych zakresów odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach zarządzania. Umożliwia ponadto sprawdzenie prawidłowości procesów gospodarczych i dostarcza szczegółowych informacji niezbędnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Controlling jednak, nie jest narzędziem zarezerwowanym tylko dla dużych przedsiębiorstw. Może on być usługą skierowaną również do mniejszych przedsiębiorstw pragnących zreorganizować swoją firmę w celu osiągnięcia lepszych wyników finansowych

 

W zależności od określonych przez Klienta potrzeb, przygotowujemy analizy finansowe wspomagające podejmowanie decyzji w firmie. Mogą to być analizy sprzedaży, szczegółowe analizy kosztów, płynności finansowej, obliczenia wraz z komentarzami ważnych wskaźników finansowych, jak również dowolne zestawienia danych księgowych.